കേരളത്തിലെ #1 ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിന്റെ CEO -യും 15+ വർഷം experienced ആയ Jitto Jose നടത്തുന്ന FREE ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രൈനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം

Course Topics

 • Basics of Digital Marketing
 • Search Engine Optimisation
 • Pay Per Click (PPC)
 • Social Media Marketing (SMM)
 • Analytics & Email Marketing
 • Growth Hacking, AI, ML & Big Data

Features

 • Kerala's 1st SEO Institute
 • Global & Experience Certifications
 • Highest Digital ad Spender in Kerala
 • Google Partner Company
 • 18+ Years Experienced SEO Trainer
 • 5 Star Rated Across Google, FB etc
 • 100% Live Project Experience
 • Free Training on CRM, Big Data, ML & AI

FREE Digital Marketing Training
About Trainer

 • Ex Digital Marketer at Jet Airways
 • 18+ Years in Digital Marketing
 • Google Certified Trainer & Expert
 • CEO - InternetLeadsTraining.com
 • CEO - ibotsolutions.com
 • CEO - Doptit Pvt Ltd (doptit.com)
 • 1 Million Leads & 40,000 Admissions
 • Consultant, Mentor & Speaker


Internet Leads Training
Kaloor, Kochi - 682017 Kerala, India
Email:info@internerleadstraining.com
Call Us:+91 8921832038